Vivek

Vivek

Founder & Managing Director
Amit Nagpal

Amit Nagpal

Marketing Head
Shivam Rajuria

Shivam Rajuria

Digital Marketing Associate
Satyendra Pal

Satyendra Pal

Digital Marketing Associate
Munish Sharma

Munish Sharma

Full Stack Developer
Ankita Singrour

Ankita Singrour

Marketing Consultant
Nitin Dev

Nitin Dev

Digital Maketing Manager